گرانول از پایه پسته

گرانول از پایه پسته


این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.


کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته سایز 8*4

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.

مشاهده جزییات

کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته مش8*30

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.

مشاهده جزییات

کربن اکتیو گرانولی از پایه پسته مش 8*20

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی متوسط مناسب برای تصفیه اب خانگی ، تصفیه هوا ، حذف بو ، حذف رنگ و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و پائین مناسب می باشد.

مشاهده جزییات