گرانول از پایه گردو

گرانول از پایه گردو


این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی بالا مناسب برای تصفیه اب صنعتی ، پالایشگا ها ، پتروشیمی ها ،تصفیه هوا ، و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و بالا مناسب می باشد.


کربن اکتیو گرانولی از پایه گردو سایز8*30

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی بالا مناسب برای تصفیه اب صنعتی ، پالایشگا ها ، پتروشیمی ها ،تصفیه هوا ، و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و بالا مناسب می باشد.

مشاهده جزییات

کرین اکتیو گرانولی از پایه گردو مش 8*20

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی بالا مناسب برای تصفیه اب صنعتی ، پالایشگا ها ، پتروشیمی ها ،تصفیه هوا ، و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و بالا مناسب می باشد.

مشاهده جزییات

کرین اکتیو گرانولی از پایه گردو مش 8*4

این نوع کربن اکتیو با سطح جذب بالا خاکسترکم ، سختی بالا مناسب برای تصفیه اب صنعتی ، پالایشگا ها ، پتروشیمی ها ،تصفیه هوا ، و به صورت کلی جهت تصفیه با فشار متوسط و بالا مناسب می باشد.

مشاهده جزییات