آخرین اخبار

برچسب ها

گندزدایی شرکت کربن فعال

گندزدایی شرکت کربن فعال

شرکت کربن فعال پارس تنها دارنده گواهی بهداشت در ایران در حال  گند زادیی ویروس منحوس کرونا

خبرگزاری مهر

شرکت کربن فعال پارس تنها دارنده گواهی بهداشت در ایران در حال  گند زادیی ویروس منحوس کرونا