مزیت کربن فعال از پوست پسته

مزیت کربن فعال از پوست پسته


به منظور بررسي اثر ساختار شيميايي ماده اوليه در خواص كربن فعال تركيبات شيميايي مواد اوليه پس از آناليز با يكديگر مقايسه شدند، شرایط تولید کربن فعال از مواد اولیه یکسان در نظر گرفته شد و خواص شیمیایی و فیزیکی کربن فعال نظیر عدد یدی، دانسیته، درصد خاکستر و گروه های عاملی موجود در روی سطح کربن ها تعیین گردید.